Έχετε κάτι να πείτε;
Στείλτε μας τις δικές σας ειδήσεις,
άρθρα και σχόλια.
Άρθρο > Τοπικά
Μη σύννομη κρίνεται από την Περιφερειακή Αρχή η μεταβολή της κεφαλαιακής διάρθρωσης της εταιρείας «Ηχος και Φως»
Πέμπτη, 07/11/2019 11:33
Μη σύννομη κρίνεται από την Περιφερειακή Αρχή η μεταβολή της κεφαλαιακής διάρθρωσης της εταιρείας «Ηχος και Φως»

Μη σύννομη κρίνεται από την Περιφερειακή Αρχή, μεταξύ άλλων, η μεταβολή της κεφαλαιακής διάρθρωσης της εταιρείας «Ηχος και Φως», που εγκρίθηκε με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου του Δήμου Ρόδου.
Το θέμα αποτέλεσε, σύμφωνα με πληροφορίες της «δημοκρατικής», το πρώτο εύρημα πολύμηνης έρευνας του περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου κ. Γιώργου Χατζημάρκου και συνεργατών του και αναμένεται να τεθεί επί τάπητος προς αξιολόγηση και από την δημοτική αρχή του Δήμου Ρόδου στο αμέσως επόμενο διάστημα.


Η σύμβαση παραχώρησης της χρήσης και εκμετάλλευσης του οπτικοακουστικού θεάματος στον ανθόκηπο υπεγράφη την 28η Φεβρουαρίου 2018, αφού το προσχέδιό της εγκρίθηκε, μετά από εξονυχιστικό έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
Όπως έγινε γνωστό, στο σχέδιο ατομικής απόφασης υπαγωγής με ημερομηνία 8 Νοεμβρίου 2018, που δόθηκε προς υπογραφή στον Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου ως μέτοχοι του φορέα επενδυτικού σχεδίου «ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ ΗΧΟΣ ΚΑΙ ΦΩΣ ΑΕ» εμφανίζονται κατά την ημερομηνία εκείνη η «ΣΤΗΡΙΞΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» και η «ΠΑΝΟΥ Α.Ε.Β.Ε.» κατά ποσοστό 50% η καθεμία, σύμφωνα με το αίτημα υπαγωγής τους στον αναπτυξιακό νόμο αλλά και σύμφωνα και με την προσφορά που υπέβαλαν στον διαγωνισμό του Δήμου Ρόδου «για την εκτέλεση έργων αναβάθμισης και λειτουργίας του δημοτικού ανθόκηπου της Πατείας Ρίμινι και την παροχή υπηρεσιών οπτικοακουστικού θεάματος» και αναδείχθηκαν ανάδοχοι.


Η προκήρυξη προέβλεπε ότι οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό θα πρέπει να διαθέτουν κατά την τελευταία τριετία εμπειρία στη λειτουργία, διαχείριση και εκμετάλλευση χώρων θεάματος ή/και παραγωγής οπτικοακουστικών θεαμάτων ή/και να έχουν εμπειρία στη λειτουργία, διαχείριση και εκμετάλλευση χώρων θεάματος συναφούς με τον πολιτισμό.
Προέβλεπε ακόμη ότι μεταβολές στη μετοχική σύνθεση της ανωτέρω εταιρείας την οποία πρόκειται να συστήσει ο ανάδοχος δύνανται να πραγματοποιηθούν μόνο μετά από έγκριση του Δήμου Ρόδου και υπό την προϋπόθεση ότι δεν μεταβάλλεται δυσμενώς η κεφαλαιακή διάρθρωση της Ανωνύμου Εταιρείας.


Επιπλέον προέβλεπε ότι ειδικά το νομικό ή φυσικό πρόσωπο το οποίο θα διαθέτει την απαιτούμενη τριετή εμπειρία δύναται να αντικατασταθεί μερικώς ή ολικώς κατά το ποσοστό συμμετοχής του στην ανώνυμη εταιρεία ειδικού σκοπού μόνο μετά την παρέλευση πέντε ετών από τη σύναψη της σύμβασης παραχώρησης της χρήσης του οπτικοακουστικού θεάματος στον «Δημοτικό Ανθόκηπο της Πλατείας Ρίμινι (πρώην Ήχος και Φως) με άλλο πρόσωπο ίδιων τουλάχιστον προσόντων και μετά από σχετική έγκριση του Δήμου Ρόδου (άρθρο 5 της διακήρυξης)».


Σύμφωνα με την δεσμευτική πρόταση που υπέβαλε το ως άνω μετοχικό σχήμα «ΣΤΗΡΙΞΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ» – «ΠΑΝΟΥ ΑΕΒΕ» στον ως άνω διαγωνισμό, ο μέτοχος, που κατά την τελευταία τριετία διέθετε εμπειρία στη λειτουργία, διαχείριση και εκμετάλλευση χώρων θεάματος ή/και παραγωγής οπτικοακουστικών θεαμάτων ή/και να έχουν εμπειρία στη λειτουργία, διαχείριση και εκμετάλλευση χώρων θεάματος συναφούς με τον πολιτισμό ήταν εκ των δύο εταιρειών η «ΠΑΝΟΥ ΑΕΒΕ».


Με την υπ’ αρίθμ. 900/2018 απόφαση του δημοτικού συμβουλίου του Δήμου Ρόδου εγκρίθηκε κατόπιν της με αριθμό 2/47753/31-7-2018 αίτησης της πλέον συσταθείσας «ΗΧΟΣ ΚΑΙ ΦΩΣ ΑΕ» η μεταβολή της μετοχικής της σύνθεσης με τρόπο που φέρεται να είναι αντίθετος προς το ως άνω άρθρο της προκήρυξης, αφού η εταιρεία «ΠΑΝΟΥ ΑΕΒΕ» εγκρίθηκε να αποχωρήσει από το μετοχικό σχήμα.
Ακολούθως, με την από 10/8/2018 απόφαση γενικής συνέλευσης της «ΗΧΟΣ ΚΑΙ ΦΩΣ Α.Ε.» αποχώρησε η «ΠΑΝΟΥ ΑΕΒΕ» από μέτοχος.


Η αλλαγή αυτή, φέρεται να παραβίασε τον όρο με αριθμό 5 της προκήρυξης του διαγωνισμού για το συγκεκριμένο έργο, όπου επιτάσσεται η παραμονή του μέλους που διαθέτει την εμπειρία για τουλάχιστον 5 χρόνια από τη σύναψη της σύμβασης παραχώρησης και αφετέρου παραβίασε και το σχέδιο σύμβασης που εγκρίθηκε από το Ελεγκτικό Συνέδριο αναφορικά με τη μετοχική σύνθεση.
Η τροποποίηση όρων της διακήρυξης με μεταγενέστερη της σύναψης σύμβασης απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, σύμφωνα με την Περιφερειακή Αρχή, συνεπάγεται ακυρότητα της σύμβασης παραχώρησης και θέτει σε περιβάλλον αμφισβήτησης τη σχέση του επενδυτικού φορέα με το ακίνητο που θα γίνει η επένδυση.


Στην επίμαχη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου ο τότε πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ε. Μανδρακός, έθεσε υπόψη του Σώματος την υπ΄αριθ. 2/48317/02-08-2018 εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών – Τμήμα Αξιοποίησης – Διαχείρισης Ακίνητης Περιουσίας & Κτηματολογίου, η οποία έχει ως εξής:
Λαμβάνοντας υπόψη:
1. Την από 28 Φεβρουαρίου 2018 σύμβαση παραχώρησης της χρήσης και εκμετάλλευσης του Οπτικοακουστικού Θεάματος στο Δημοτικό Ανθόκηπο Πλατείας ΡΙΜΙΝΙ Ρόδου μεταξύ των συμβαλλομένων Δήμου Ρόδου και της Ανώνυμης Εταιρίας Ειδικού Σκοπού με την επωνυμία ¨ΗΧΟΣ & ΦΩΣ Α.Ε.»
2.Το άρθρο 5 της υπ’ αρ. πρωτ. 2/8139/24-01-2013 διακήρυξης για την ανάδειξη αναδόχου εκμετάλλευσης του Οπτικοακουστικού Θεάματος στο Δημοτικό Ανθόκηπο Πλατείας ΡΙΜΙΝΙ Ρόδου σύμφωνα με το οποίο «Μεταβολές στη μετοχική σύνθεση της ανωτέρω εταιρείας, την οποία πρόκειται να συστήσει ο ανάδοχος, κατά την πρώτη τριετία από την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής συμβάσεως, δύναται να πραγματοποιηθούν μόνο μετά από έγκριση του Δήμου Ρόδου, και υπό την προϋπόθεση ότι δεν μεταβάλλεται δυσμενώς η κεφαλαιακή διάρθρωση της Ανωνύμου Εταιρείας»
3. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 2/47753/31-07-2018 αίτηση της Εταιρίας Ειδικού Σκοπού με την επωνυμία «ΗΧΟΣ ΚΑΙ ΦΩΣ ΑΕ» σύμφωνα με την οποία θα ενισχυθεί η κεφαλαιακή διάρθρωση της εταιρίας και
4. Το υπ’ αριθ. πρωτ. 2/48232/02-08-2018 Γνωμοδοτικό Σημείωμα της Νομικής Υπηρεσίας
Παρακαλούμε για τη λήψη απόφασης περί:
α) έγκρισης της μεταβολής της μετοχικής σύνθεσης της Ανώνυμης Εταιρίας Ειδικού Σκοπού με διακριτικό τίτλο «ΗΧΟΣ ΚΑΙ ΦΩΣ ΑΕ» με παραμονή της εταιρίας ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ κατόχου της πλειοψηφίας των μετοχών με ποσοστό τουλάχιστον 51% και την κάλυψη του υπόλοιπου από τρίτους μετόχους και
β) τη σύναψη σχετικής σύμβασης παροχής υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης και συνδρομής της ΠΑΝΟΥ ΑΕΒΕ για τη διασφάλιση της εμπειρίας σε θέματα διαχείρισης οπτικοακουστικού θεάματος διάρκειας ίσης με τη διάρκεια της σύμβασης παραχώρησης
Στη συνέχεια ο πρόεδρος κ.Ε.Μανδρακός κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σχετικά. Οι επικεφαλής των παρατάξεων «ΡΟΔΙΩΝ ΟΡΑΜΑ» και « ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ» κ.κ. Ε. Καρίκης και Κ. Πότσος, οι Ανεξάρτητοι Δ.Σ. κ.κ. Α. Παπουράς και Ι. Περδίκης και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Στ. Δράκος, Ι. Γιαννακάκης, Ε. Ατσίδη, Μ. Καραγιάννη, Α. Κωνσταντίνου, Σ. Καλαθενός, Δ. Μουτάφης και Στ. Παρδαλός απουσίαζαν από τη συζήτηση και τη λήψη απόφασης επί του θέματος.
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την ανωτέρω εισήγηση της Υπηρεσίας, τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 και των άρθρων 93 & 79 του Ν.3463/2006 και με απόλυτη πλειοψηφία των μελών του Σώματος, ενέκρινε την εκτός Ημερήσιας Διάταξης συζήτηση και λήψη απόφασης για το θέμα επειδή συνέτρεχαν λόγοι κατεπείγοντος χαρακτήρα και την έγκριση της μεταβολής της μετοχικής σύνθεσης της Ανώνυμης Εταιρίας Ειδικού Σκοπού με διακριτικό τίτλο «ΗΧΟΣ ΚΑΙ ΦΩΣ ΑΕ» με παραμονή της εταιρίας ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ κατόχου της πλειοψηφίας των μετοχών με ποσοστό τουλάχιστον 51% και την κάλυψη του υπόλοιπου από τρίτους μετόχους αλλά και την έγκριση της σύναψης σχετικής σύμβασης παροχής υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης και συνδρομής της ΠΑΝΟΥ ΑΕΒΕ για τη διασφάλιση της εμπειρίας σε θέματα διαχείρισης οπτικοακουστικού θεάματος διάρκειας ίσης με τη διάρκεια της σύμβασης παραχώρησης.


 Πηγή:www.dimokratiki.gr

blog comments powered by Disqus
28/05/2020 13:05
Παρέμβαση του περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου για την μετεγκατάσταση των Ρομά από το Κορακόνερο »

Με επείγουσα επιστολή – παρέμβασή του προς τον υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων κ.[...]
08/04/2020 13:07
ethnos.gr: Η πολύτιμη χορηγία της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου στο ΕΚΑΒ »

Eν μέσω της πανδημίας του κορονοϊού αναδείχτηκαν πολλά προβλήματα αλλά και ελλείψεις που τόσο[...]
02/04/2020 01:44
Αποτυχημένη αποβίβαση μεταναστών στην Κω. Οι Τούρκοι στοχοποιούν τα Δωδεκάνησα »

Πυρ και μανία ήταν ο τουρκικός τύπος μετά το χθεσινοβραδΙνό φιάσκο με την αναχαίτιση λέμβων με[...]
27/03/2020 12:05
Τουρκικό ΥΠΕΞ: Δείγμα της ελληνικής παράβασης του διεθνούς δικαίου το... Καστελλόριζο! »

Νέα επίθεση κατά της Ελλάδας για «παραβίαση του διεθνούς δικαίου», με «εντυπωσιακό[...]
19/03/2020 13:14
Έκκληση του περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου για κορονοϊό: Μην έρχεστε στα νησιά! »

Απόλυτα σύμφωνο βρίσκει τον περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου, Γιώργο Χατζημάρκου, η έκκληση του[...]
17/03/2020 21:49
Γιώργος Χατζημάρκος: Κάντε κλειστά τα ΚΥΤ σε Κω και Λέρο »

Να μετατραπούν σε κλειστές δομές τα Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης προσφύγων σε Κω και Λέρο[...]
11/03/2020 12:26
Κως: Τουρκική ακταιωρός εμβόλισε σκάφος του Λιμενικού - Βίντεο-ντοκουμέντο »

Ένα επικίνδυνο περιστατικό διαδραματίστηκε το πρωί ανοιχτά της Κω, όταν τουρκική ακταιωρός[...]
11/03/2020 08:59
Γιώργος Χατζημάρκος: ''Τελικά οι νησιώτες, περισσότερη αλληλεγγύη βρίσκουμε στην Ευρώπη παρά στην χώρα μας'' »

  «Η απόφαση να διεκδικήσουμε από όλες τις ευρωπαϊκές χώρες αλληλεγγύη στο[...]
09/03/2020 12:47
Το ακατοίκητο νησί Σύρνα στα Δωδεκάνησα προτείνει για τη φιλοξενία προσφύγων ο Γ. Βαληνάκης »

Ο πρώην υφυπουργός Εξωτερικών Γιάννης Βαληνάκης προτείνει το ακατοίκητο νησί των[...]
03/03/2020 15:43
20 επιπλέον νησιά προστίθενται στο δίκτυο τηλεϊατρικής στο Νότιο Αιγαίο »

Την αντιμετώπιση της πιεστικής ανάγκης για βελτίωση της πρόσβασης των νησιωτών σε ποιοτικές[...]
Ροή ειδήσεων
28/05/2020 17:26
28/05/2020 13:18
28/05/2020 13:11
28/05/2020 13:05
28/05/2020 13:04
28/05/2020 12:41
RODOGAZ