Έχετε κάτι να πείτε;
Στείλτε μας τις δικές σας ειδήσεις,
άρθρα και σχόλια.
Άρθρο > Τοπικά
Ερευνα από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου στον φάκελο της επένδυσης στο «Ηχος και Φως»
Τετάρτη, 10/07/2019 11:34
Ερευνα από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου στον φάκελο της επένδυσης στο «Ηχος και Φως»

Με αφορμή την από 18 Μαΐου 2019 δημόσια επιστολή του διευθύνοντος συμβούλου της εταιρείας “Ηχος και Φως ΑΕ” κ. Κώστα Βρούχου, σχετικά με την πορεία της επένδυσης στον ομώνυμο ανθόκηπο και ουσιαστικά την «καταγγελία» ότι η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου δεν προχωρά τις διαδικασίες για την επιδότηση της επένδυσης από τον αναπτυξιακό νόμο, είχε δοθεί, μια μέρα μετά, απάντηση από το γραφείο τύπου της περιφερειακής αρχής.
Στην απάντηση της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για την πορεία της αίτησης υπαγωγής της επένδυσης στον αναπτυξιακό νόμο 4399/2016, αναφέροντο μεταξύ άλλων και τα εξής:


«Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, οφείλει προτού ολοκληρώσει την σχετική διαδικασία υπαγωγής των επιχειρήσεων στις διατάξεις του Αναπτυξιακού Νόμου, να προασπιστεί το δημόσιο συμφέρον, αφού οι επιχειρήσεις που υπάγονται στον εν λόγω νόμο τυγχάνουν επιδότησης με δημόσιο χρήμα. Δημόσιο χρήμα, που οι πάντες οφείλουν να σέβονται και να το αντιμετωπίζουν με τον μέγιστο σεβασμό. Στην περίπτωση της αίτησης της “Ήχος κ Φως α.ε.” , οι υπηρεσίες της Περιφέρειας διαπίστωσαν σημαντικές διαφοροποιήσεις μεταξύ της πραγματικότητας και των περιγραφομένων στην αίτηση υπαγωγής».


Εκτοτε εκκρεμεί έλεγχος που έχει ανατεθεί αρμοδίως από τον περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου κ. Γιώργο Χατζημάρκο, ο οποίος δεν προχωρεί με τους αναμενόμενους ρυθμούς, καθώς από τον Δήμο Ρόδου, δεν διαβιβάστηκαν άμεσα στοιχεία, που ζητήθηκαν.
Εξετάστηκε μεταξύ άλλων από την δημοτική αρχή αν τα αιτούμενα από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου στοιχεία, που αφορούν στον έλεγχο της πληρότητας του φακέλου της επένδυσης προς επιχορήγηση, εμπίπτουν σε… προσωπικά ή εταιρικά δεδομένα.
Ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Ρόδου απηύθυνε την 5η Ιουλίου 2019 έγγραφο στην εταιρεία «Ηχος και Φως» ενημερώνοντάς την ότι από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου ζητήθηκαν στοιχεία της επένδυσης και την κάλεσε να καταθέσει έως σήμερα (10 Ιουλίου) τυχόν αντιρρήσεις της.
«Τυχούσα μη απάντησή σας τεκμαίρεται ως σιωπηρή συναίνεση με τη διαβίβαση των εν λόγω εγγράφων» καταλήγει το έγγραφο του Γενικού Γραμματέα του Δήμου Ρόδου, που ενημερώνει την εταιρεία ότι έχουν ζητηθεί 13 έγγραφα από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.
Ενδιαφέρον επί της προκείμενης εξέλιξης έχει εξάλλου και γνωμοδότηση της νομικής υπηρεσίας του Δήμου Ρόδου στην οποία αναφέρονται εισαγωγικά τα εξής:


«ΘΕΜΑ: Αποστολή Στοιχείων Αξιολόγησης Διαγωνισμού.


ΣΧΕΤ: α) Το αρ. πρωτ. 5996/19-06-2019 έγγραφο του Εντεταλμένου. Γραμματέα της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου κ. Μ. Τσουβαλά. β) Το αρ. πρωτ. 2/32926/24-06-2019 έγγραφο του Γ. Γραμματέα του Δήμου Ρόδου κ. Ε. Κορναρόπουλου. γ) Το αρ. πρωτ. 02/33942/28-06-2019 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσίών και του Τμήματος Ακίνητης Περιουσίας και Κτηματολογίου του Δήμου Ρόδου.
Α) Με το α΄ σχετικό ζητήθηκε από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, να της χορηγηθούν τα έγγραφα που αφορούν την αξιολόγηση του φορέα διαχείρισης «οπτικοακουστικού θεάματος στον δημοτικό ανθόκηπο πλατείας «Ρίμινι» (πρώην «Ήχος και Φως»), όπως αναδείχθηκε με βάση την υπ’αρ. 02/8139/24-01-2013 προκήρυξη διεθνούς ανοικτού διαγωνισμού, λόγω κατάθεσης αίτησης ένταξης στον Επενδυτικό Νόμο.
Β) Με το β΄ σχετικό δόθηκε εντολή από τον Γ. Γραμματέα του Δήμου Ρόδου προς το Τμήμα Ακίνητης Περιουσίας του Δήμου Ρόδου, να σταλούν στο Γραφείο Γ. Γραμματέα, όλα τα σχετικά έγγραφα που αφορούν την πιο πάνω αξιολόγηση και κάθε άλλο σχετικό μεταγενέστερο της κατακύρωσης σχετικό με την αξιολόγηση του φορέα έγγραφο που μπορεί να υπάρχει.
Επίσης ζητήθηκε τα πιο πάνω έγγραφα να κοινοποιηθούν και στη Νομική Υπηρεσία «προκειμένου να αξιολογηθεί αν προκύπτουν ζητήματα προσωπικών δεδομένων και εταιρικού απορρήτου, τα οποία ο Δήμος δεν δύναται να διαβιβάσει σε τρίτο δημόσιο φορέα».
Γ) Με το γ΄ σχετικό η Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών και το Τμήμα Αξιολόγησης – Διαχείρισης Ακίνητης Περιουσίας και Κτηματολογίου, σύμφωνα με την παραπάνω εντολή που έλαβε, διαβίβασε ως συνημμένα και στη Νομική Υπηρεσία του Δήμου Ρόδου, αντίγραφα των παρακάτω εγγράφων ως εξής :
(ακολουθεί η λίστα των 13 εγγράφων)
…Επίσης στο τέλος του ίδιου γ’ σχετικού εγγράφου αναφέρονται τα εξής:
Σας ενημερώνουμε ότι το αρχείο του διαγωνισμού είναι μεγάλο και είναι στη διάθεσή σας αν αυτό κριθεί σκόπιμο».
Δ) Κατά τη γνώμη μας, ένα προς ένα τα παραπάνω δεκατρία (13) δεν είναι ιδιωτικά έγγραφα που περιέχουν προσωπικά δεδομένα, αλλά δημόσιου χαρακτήρα υπηρεσιακά έγγραφα (αποφάσεις, πρακτικά και εισηγήσεις οργάνων) που εκδόθηκαν με δημόσιες ανοικτές διαδικασίες και ορισμένα μάλιστα από αυτά έχουν αναρτηθεί και στην «Διαύγεια». Τα τελευταία (13) έγγραφα αφορούν πράξεις προσυμβατικών ελέγχων από το Ελεγκτικό Συνέδριο, που έγιναν στο πλαίσιο των ιδίων παραπάνω ανοικτών δημόσιων διαδικασιών διαγωνισμών, προς υπογραφή της σχετικής με το διαγωνισμό σύμβασης.
Συνεπώς η παροχή των παραπάνω δημόσιων υπηρεσιακών εγγράφων σε αρμόδιο φορέα προς εξέταση προϋποθέσεων ένταξης του αναδόχου στον Επενδυτικό Νόμο, κατά τη γνώμη μας, δεν στοιχειοθετεί περίπτωση παροχής δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ούτε κατά την έννοια του άρθρου 7 του Ν. 2472/1997 περί προστασίας από την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, ούτε κατά την έννοια του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (Κανονισμός (Ε.Ε.) 2016/679 Ε.Κ. και του Συμβουλίου της 27-04-2016).
Επιπλέον, ακόμη και αν υποθετικά ήθελε λογισθεί ότι τα παραπάνω έγγραφα περιέχουν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, και πάλι κατά τη γνώμη μας η διαβίβαση αντιγράφων τους προς έλεγχο νομιμότητας υπαγωγής στον Επενδυτικό Νόμο από αρμόδιο επί του τελευταίου δημόσιο φορέα δεν εντάσσεται στις προϋποθέσεις προηγούμενης συναίνεσης και έγκρισης κατά την έννοια του άρθρου 7Α του Ν. 2472/1997, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 34 του Ν. 2915/2001, του άρθρου 10 του Ν. 3090/2002, παρ. 2 αρ. 8 του Ν. 3625/2007 και υποπ. Στ 11 περ 2 της παρ. ΣΤ άρθρου 1 Ν. 4152/2013, και των όμοιων διατάξεων του ισχύοντος Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ) (Κανονισμός Ε.Ε) 2016/679 Ε.Κ. και του Συμβουλίου της 24-04-02016, εφόσον από την επεξεργασία – μελέτη των παρεχόμενων στοιχείων προβλέπεται και εξαρτάται η έγκριση για τη σύναψη σύμβασης ένταξης στον Επενδυτικό Νόμο, ή εφόσον είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση με έννομη υποχρέωση του υπεύθυνου φορέα επεξεργασίας, ή εφόσον είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον, ή εφόσον ενεργείται κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας που έχει ανατεθεί στον υπεύθυνο επεξεργασίας- μελέτης των στοιχείων, δηλαδή τη Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου ως αρμόδια Αρχή εξέτασης των αιτήσεων ένταξης στον Επενδυτικό Νόμο, ή εφόσον η επεξεργασία-μελέτη είναι απαραίτητη για τους σκοπούς των εννόμων συμφερόντων που στα παραπάνω πλαίσια επιδιώκει η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, εκτός αν υπερτερούν υπέρτερα συμφέροντα του υποκειμένου των δεδομένων, πράγμα που ως προς το τελευταίο, κατά τη γνώμη μας δεν φαίνεται να προκύπτει.

Τέλος επειδή στο β΄ σχετικό έγγραφο γνεται αναφορά να αξιολογήσουμε ως Νομική Υπηρεσία αν πλέον των ζητημάτων προσωπικών δεδομένων προκύπτουν και ζητήματα εταιρικού απορρήτου τα οποία ο Δήμος δεν δύναται να διαβιβάσει σε τρίτο δημόσιο τομέα, έχουμε τη γνώμη ότι αφενός μεν τα παραπάνω προς διαβίβαση έγγραφα δεν περιέχουν στοιχεία εταιρικού απορρήτου , αφετέρου δε ότι σύμφωνα με σχετικές επί εταιρειών διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 3310/2005 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 8 του Ν. 3414/2005, υφίστανται αυστηρά ζητήματα ελέγχων επί της ονομαστικοποίησης μετοχών σε αντισυμβαλλόμενες εταιρείες κατά τη διαδικασία σύναψης δημόσιων συμβάσεων.
Στ) ΄Υστερα από τα παραπάνω και λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 2690/1999 οι διοικητικές αρχές πριν από κάθε ενέργεια ή μέτρο σε βάρος δικαιωμάτων ή συμφερόντων συγκεκριμένου προσώπου, οφείλουν να καλούν τον ενδιαφερόμενο να εκφράσει τις απόψεις του εγγράφως ή προφορικώς, καθώς επίσης λαμβάνοντας υπόψη την αυστηριοποίηση ως προς τις έννομες συνέπειες που επήλθαν με τον νέο Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (Κανονισμός (Ε.Ε.) 2016/679 Ε.Κ. και του Συμβουλίου της 27-04-2016), οποίος τέθηκε σε εφαρμογή από 25-05-2016, έχουμε την άποψη ότι για να μην τυχόν εκληφθεί ούτε κατ’ εντύπωση ότι φορείς του δημόσιου τομέα επεξεργάζονται εν κρυπτώ και αυθαίρετα στοιχεία του φορέα διαχείρισης «οπτικοακουστικού θεάματος στον δημοτικό ανθόκηπο πλατείας «Ρίμινι» (πρώην «Ήχος και Φως»), τα οποία στοιχεία θεωρούνται προσωπικά δεδομένα και εταιρικού απορρήτου -πράγμα που κατά τη γνώμη μας δεν ισχύει- πρέπει πριν την διαβίβαση των παραπάνω 13 δημόσιων εγγράφων προς την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, να κοινοποιηθεί η παρούσα γνωμοδότηση μας μετά των α΄, β΄και γ΄σχετικών προς τον παραπάνω φορέα διαχείρισης «οπτικοακουστικού θεάματος στον δημοτικό ανθόκηπο πλατείας «Ρίμινι» (πρώην «Ήχος και Φως»), προκειμένου να κληθεί σε τακτή προθεσμία να εκφέρει την άποψη του είτε αν συναινεί με τη διαβίβαση των εγγράφων στη Περιφέρεια, είτε αν δεν συναινεί αιτιολογημένα να γνωστοποιήσει έγγραφες αντιρρήσεις για τους λόγους που διαφωνεί και σε ποιες διατάξεις νόμου και συγκεκριμένα πραγματικά περιστατικά ερείδεται η τυχόν διαφωνία, προκειμένου αναλόγως στην συνέχεια να υπάρξει επανεκτίμηση και να αποφασισθεί ο περαιτέρω χειρισμός, ενδεχομένως και με παραπομπή του θέματος αν απαιτείται σε ανώτερες και ανώτατες κάθε είδους αρμόδιες καθ’ ύλη Αρχές, προς επίλυση από αυτές του ζητήματος».


 Πηγή:www.dimokratiki.gr

blog comments powered by Disqus
21/09/2019 11:44
8,00 εκατ. ευρώ για νέα σχολικά κτίρια στα νησιά, από ευρωπαϊκούς πόρους της Περιφέρειας »

Πόροι συνολικού ύψους 8.000.000 ευρώ πρόκειται να διατεθούν από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα[...]
21/09/2019 11:40
Στο Υπουργείο Περιβάλλοντος ο Περιφερειάρχης , για οριστική λύση στο πρόβλημα των ΧΑΔΑ στα νησιά »

Η αναζήτηση οριστικής λύσης στο πρόβλημα των χώρων ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων (ΧΑΔΑ),[...]
21/09/2019 11:23
“Ικανοποιείται το πάγιο αίτημα των νησιών για κάλυψη και ποιοτική αναβάθμιση των ακτοπλοϊκών γραμμών” »

Την αύξηση των κονδυλίων για τις “άγονες γραμμές” στην ακτοπλοΐα κατά 30 εκατ. ευρώ,[...]
16/08/2019 13:21
Στις εορταστικές εκδηλώσεις του Δεκαπενταύγουστου στην Τήνο ο Περιφερειάρχης, παρόντος του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη »

Στις εκδηλώσεις της Ορθόδοξης και της Καθολικής κοινότητας για τον εορτασμό της Κοιμήσεως της[...]
16/08/2019 13:09
Γιώργος Χατζημάρκος: «Ναι, πολιτεύομαι με πάθος» »

Ο Δαμιανός Αθανασίου σε μια διαφορετική συνέντευξη, συζητώντας και πίνοντας καφέ με τον[...]
12/08/2019 12:25
Υπεγράφη η Σύμβαση για την Προμήθεια Νέου Σύγχρονου Αξονικού Τομογράφου στο Νοσοκομείο Κω »

Το ΓΝ-ΚΥ ΚΩ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΝ» στο πλαίσιο της συνεχούς ενημέρωσης του κοινού ανακοινώνει[...]
09/08/2019 14:43
Συνεργασία του Περιφερειάρχη με τον Πρόεδρο του ΟΑΣΠ, Ευθύμιο Λέκκα, ενόψει του νέου θεσμικού πλαισίου για την πολιτική προστασία »

Συνάντηση εργασίας, με αντικείμενο την ετοιμότητα της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου να[...]
09/08/2019 11:44
Ενσταση για την ακύρωση 2.431 ψηφοδελτίων της «Ελληνικής Αυγής» »

Ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά (δια του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Σύρου) προσέφυγαν[...]
09/08/2019 11:17
Λέβιθα: οι φύλακες μιας άγκυρας του 6ου π.Χ. αιώνα »

Στην αυλή της οικογένειας Καμπόσου, που είναι και οι μοναδικοί κάτοικοι του νησιού, στην[...]
08/08/2019 14:44
Χρήστος Μπάρδος: ''Από τη Δικαιοσύνη πήρε ο Χαράλαμπος Κόκκινος όλες τις απαντήσεις'' »

Σε απάντηση της σημερινής ανακοίνωσης του Χαράλαμπου Κόκκινου, ο Περιφερειακός Σύμβουλος[...]
Ροή ειδήσεων
23/09/2019 16:45
23/09/2019 15:55
23/09/2019 15:41
23/09/2019 11:55
23/09/2019 11:51
23/09/2019 11:11
RODOGAZ